Cách làm:

  • Chú ý đến những chỗ trống cần chọn từ điền vào và những từ/cụm từ trước và sau chỗ trống đó để xác định từ loại cần điền vào chỗ trống.
  • Đọc kỹ 4 phương án cần lựa chọn, xem xét chỗ cần điền liên quan đến từ vựng hay ngữ pháp.
  • Nếu chỗ cần điền liên quan đến từ vựng, hãy đọc kỹ cụm từ, câu hoặc đoạn văn đó, dựa vào ngữ cảnh để đưa ra sự lựa chọn hợp lý nhất
  • Nếu chỗ cần điền liên quan đến ngữ pháp hoặc cấu trúc câu, xem xét lại các từ/cụm từ trước hoặc sau chỗ trống đó (động từ, tính từ, giới từ…); đọc lại 4 phương án để tìm đáp án đúng nhất.

Nếu khó quá sẽ dung phương án loại trừ nha các bạn!

Thông thường đề bài sẽ đánh đố ở một trong 4 trường hợp sau:

Trường hợp 1: 4 phương án có nghĩa giống nhau nhưng khác nhau về từ loại (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, nhân xưng, sở hữu cách…)

Đây là một câu hỏi dễ vì đề bài chỉ đánh đố kiến thức cơ bản về từ loại. Các bạn chỉ cần xác định được từ loại của 4 lựa chọn ABCD là gì và chỗ trống trong câu cần từ loại gì.

– Các cách xác định từ loại: để xác định từ loại, các bạn cần nắm được một số cấu tạo từ thông dụng:

a. Cấu tạo danh từ

Danh từ được cấu tạo từ động từ bằng cách thêm các hậu tố như: -ment (arrangement, management..); -tion, -ion (repetition, decision…); -ence (reference, dependence). Chỉ người thì thêm các phụ tố như –ee (empoyee), -er (teacher), -or (competitor), -ist (dentist…)…

Danh từ được cấu tạo từ tính từ bằng cách thêm các hậu tố như: -ty (difficulty…), – ness (carefulness…), -bility (responsibility…), -ce (confidence…)…

b. Cấu tạo tính từ

Tính từ thường được cấu tạo từ danh từ và động từ bằng cách thêm các hậu tố như –ful (beautiful, helpful…), -less (harmless, careless…), -ous (dangerous, continuous…), -al (financial, econimical…), – ic (climatic, politic…), – tive (active, competitive…), -able (trainable…), -ible (defensible…)…

c. Cấu tạo động từ

Động từ được cấu tạo bằng thêm một số phụ tố tố vào danh từ: en- (encourage); – en (threaten)…

Động từ được cấu tạo bằng thêm một số phụ tố vào tính từ: en- (enlarge); -en (widen); -ise; -ize (modernize, industrialise), -fy (purify) …

d. Cấu tạo trạng từ

Trạng từ thường được cấu tạo bằng việc thêm đuôi –ly vào tính từ: quick – quickly, beautiful –beautifully… Ngoài ra có một số trạng từ có hình thức giống với tính từ: fast, hard, far, much…

Trường hợp 2: Cùng 1 động từ nhưng khác nhau về thì, về dạng động từ

Với dạng đánh đố này, các bạn cần nằm chắc ngữ pháp về cấu trúc và cách sử dụng các thì trong tiếng Anh và mảng ngữ pháp về động từ nguyên mẫu, danh động từ để biết được dạng động từ nào theo sau một động từ.

Ví dụ: Các động từ như mind, enjoy, avoid, finish, keep…thì động từ đi sau nó luôn là V-ing. Các động từ như agree, aim, appear, ask, attempt, decide, demand…thì động từ theo sau nó là động từ nguyên thể có to. Hay các động từ như remember, forget, stop thì động từ theo sau nó có thể là to V hoặc V_ing và sẽ có ý nghĩa, cách dùng khác nhau.

Trường hợp 3: Giới từ, cụm động từ

Đây là phần khó và các bạn chỉ có thể làm được bằng cách học thuộc các giới từ và các cụm động từ sau đó luyện tập thật nhiều để trở nên nhuần nhuyễn.

Trường hợp 4: Bốn phương án cùng từ loại nhưng chỉ khác một chút về ý nghĩa

Đây là dạng khó nhất trong bài điền từ vào đoạn văn, và nội dung các bạn cần học để làm được bài này đó là học cách phân biệt các từ dễ nhầm lẫn