Ebook tự học tiếng Anh 2 – Học viện Ngân hàng

  0
  0

  Học phần Tiếng Anh 2 là học phần thứ 2 (sau Tiếng Anh 1), nằm trong 4 học phần bắt buộc của chương trình Tiếng Anh không chuyên cho sinh viên Học viện Ngân Hàng.

  Sau khi hoàn thành chương trình Tiếng Anh II, sinh viên có thể:
  – Xây dựng và củng cố lớp từ vựng phổ biến liên quan đến các tình huống giao
  tiếp quen thuộc.
  – Nắm bắt được ý chính trong các tình huống giao tiếp thông thường (tại nơi
  làm việc, nhà trường, etc.)
  – Xử lý được các tình huống giao tiếp phát sinh trong đời sống học tập, làm việc
  và sinh hoạt hằng ngày (thuộc các chủ đề như Gia đình, Sở thích, Công việc,
  Các sự kiện gần đây). Đặc biệt, có thể giao tiếp tự tin về những chủ đề trên tại
  những nơi chỉ sử dụng tiếng Anh.
  – Miêu tả, kể lại những sự kiện, những việc đã trải qua, diễn đạt được bản thân
  qua từng chủ đề. Đồng thời, bước đầu xây dựng khả năng diễn đạt lý do hay
  giải thích cho quan điểm của mình.
  – Viết thư cá nhân, kể về những viêc đã trải qua và thể hiện cảm xúc.

  Tải sách tự học tiếng Anh 2– HVNH
  Vui lòng click vào nút bên dưới (Free purchase) và điền chính xác địa chỉ mail, hệ thống website chúng tôi sẽ gửi Ebook qua địa chỉ mail này.