Cấu trúc bài viết thư tiếng Anh B1 và một số mẫu câu nên học thuộc

Greeting/ Salutation (Lời chào):

Dear Tom,

Hi Tom,

Đoạn 1:

· Starting your letter (Bắt đầu bức thư): Bạn có thể sử dụng một trong số các

cụm từ sau để bắt đầu bức thư.

Thanks for your letter. (Cảm ơn bạn đã viết thư)

Lovely to hear from you. (Rất vui khi nhận được tin tức từ bạn)

How are you? (Bạn khỏe không?)

How are things? (Mọi việc thế nào)

Hope you’re well. (Mình hi vọng bạn khỏe.)

· Và nhận xét về một thông tin trong bức thư mà người bạn viết cho bạn. I’m sorry to hear/learn … Mình rất tiệc khi nghe được/ biết rằng… I’m so pleased to hear … Mình rất vui khi biết rằng

  I’m sorry to hear/learn … Mình rất tiệc khi nghe được/ biết rằng…

  It’s great to hear … Thật vui khi biết rằng

  What wonderful news about …

Đoạn 2: Viết vào nội dung chính, trả lời các câu hỏi trong đề bài. Sử dụng một số các

cách chuyển câu như sau:

Anyway, the reason I’m writing …

I thought I’d write to tell/ask you

Anyway, I was wondering …

Đoạn 3: Kết thư

Sử dụng một trong số các cách sau

Well, that’s all for now.

Write back soon.

Looking forward to hearing from you again.

All the best,

Best wishes,

See you soon,

Take care,

Yours,

Love,

Lots of love,

Signature (ký tên)

Các bạn có thể thực hành viết ở đây nhé: https://writeandimprove.com/workbooks#/wi-workbooks

Các bạn chọn viết story cũng lưu ý các lỗi và cách thức kiểm tra như viết thư nhé, nhớ đọc lại nội dung xem khớp với câu đề bài cho chưa nhé!