CẤU TRÚC BÀI THI CHỨNG CHỈ B1 (PET) CHÂU ÂU

Phần Số câu Định Dạng
Đọc phần 1 5 Cho 5 biển báo, thông báo, tin nhắn… và 3 lựa chọn trả lời. Thí sinh chọn một đáp án đúng.
Đọc phần 2 5 Cho 5 bài miêu tả về một người/nhóm người và 8 đoạn văn ngắn. Nối phần miêu tả với đoạn văn thích hợp.
Đọc phần 3 10 Cho 10 câu và một bài văn. Dựa vào thông tin của bài văn, quyết định xem câu văn đã cho đúng hay sai.
Đọc phần 4 5 Cho một bài văn và 5 câu đọc hiểu trắc nghiệm gồm 4 lựa chọn A, B, C, D. Chọn đáp án đúng nhất.
Đọc phần 5 10 Cho một đoạn văn có 10 chỗ trống. Mỗi chỗ trống tương ứng với 4 lựa chọn. Chọn đáp án đúng nhất
Viết phần 1 5 Điền từ 1 đến 3 từ vào câu viết lại sao cho giữ nguyên nghĩa với câu đã cho..
Viết phần 2 1 Viết một đoạn email (35-45 từ) bao gồm 3 mẩu thông tin
Viết phần 3 1 Viết một bức thư hoặc một câu chuyện khoảng 100 từ
  : NGHE   Phần    
Số câu Định Dạng
Nghe phần 1 7 Mỗi câu hỏi tương ứng với 3 bức tranh. Nghe và chọn bức tranh đúng.
Nghe phần 2 6 Nghe và chọn đáp án đúng trong 3 đáp án
Nghe phần 3 6 Nghe và điền từ vào chỗ trống
Nghe phần 4 6 Nghe đoạn hội thoại và quyết định câu đưa ra là đúng hay sai
Phần Số câu Định Dạng
Nói phần 1 2-3 phút Giám khảo phỏng vấn thí sinh các câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân
Nói phần 2 2-3 phút 2 thí sinh được phát 1 bức tranh có một chủ đề và các bức tranh nhỏ là câu gợi ý của chủ đề đó, 2 thí sinh lần lượt đưa ra câu trả lời của mình và giải thích rồi đi đến kết luận cuối cùng
Nói phần 3 3 phút Thí sinh được xem một bức tranh in màu và thí sinh miêu tả bức tranh đó trong vòng 1 phút.
Nói phần 4 3 phút Hai thí sinh thảo luận với nhau về một chủ đề liên quan đến bức tranh ở phần 3.